REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

 1. Holdsafe – spółka pod firmą Holdsafe Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  sp. k. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Kasztanowej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 842114, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7812009236, reprezentowaną przez komplementariusza spółkę pod firmą Holdsafe sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Kasztanowej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 782648, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 7811995032.

 2. Klient – rozumie się przez to osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowanego jako Klient, niebędący konsumentem, jak również przedsiębiorcę, dokonującego zakupów bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że zakup nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

 3. Konto – rozumie się przez to indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w Sklepie internetowym Holdsafe, stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o działaniach w ramach konta w obrębie Sklepu internetowego.

 4. Panel Klienta – rozumie się przez to rubrykę konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego, gdzie dostępne są informacje o Koncie, jak również aktualny status Zamówienia i historia Zamówień.

 5. Podsumowanie Zamówienia – rozumie się przez to wiadomość e-mail z informacjo zakończeniu procesu weryfikacji Zamówienia i warunkach jego realizacji.

 6. Produkt – rozumie się przez to rzecz ruchomą, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.

 7. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub regulamin po zmianach obowiązujący z chwilą wejścia w życie tych zmian.

 8. Sklep internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem https://b2b.holdsafe.pl, prowadzony przez Holdsafe.

 9. Zamówienie – rozumie się przez to deklarację nabycia Produktów określonych w formularzu zamówienia przez Klienta, które jednak nie stanowi podstawy do realizacji dostawy Produktów i podlega najpierw weryfikacji przez Dział Sprzedaży Holdsafe.

II. Informacje ogólne o Sklepie internetowym

 1. Holdsafe świadczy usługi w ramach Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu.

 2. Usługi świadczone są wyłącznie Klientom.

 3. Sklep internetowy oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania ich, oraz inne

funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.

 1. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Holdsafe bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia Produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

 2. Holdsafe ma prawo do wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.

 3. Wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego dostępności są dostępnością prognozowaną, rzeczywista dostępność podlega sprawdzeniu u producenta w procesie weryfikacji Zamówienia.

 4. Holdsafe dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz działanie Sklepu internetowego w sposób ciągły i poprawny.

III. Rejestracja Konta

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta.

 2. Klient zakłada Konto online za pośrednictwem strony https://b2b.holdsafe.pl/pl/logowanie?create_account=1. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu e-mail, hasła.

 3. Utworzenie Konta wymaga zatwierdzenia przez Holdsafe, jako administratora. Holdsafe prześle e-mail z potwierdzeniem założenia Konta, a następnie e-mail informujący o aktywowaniu Konta. Umowa z Klientem o korzystanie ze Sklepu internetowego zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia przez Holdsafe założenia Konta.

 4. Hasło do Konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.

 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Holdsafe o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

 6. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub Kont.

IV. Warunki składania Zamówień

 1. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie internetowym. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.

 2. Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta.

 3. Forma i koszty dostawy wraz z formą i terminem płatności zostaną przedstawione Klientowi

  indywidualnie w Podsumowaniu Zamówienia.

 4. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy kliknąć na ikonę „Przejdź do

  realizacji zamówienia” widoczną w Sklepie internetowym, następnie wybrać adres i sposób dostawy,

  potwierdzić zapoznanie się z warunkami świadczenia usług, oraz kliknąć „Prześlij do weryfikacji”.

 5. Po przesłaniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mailową potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia do Holdsafe, a także informującą o przekazaniu go do weryfikacji oraz o tym, jakie dalsze kroki zostaną względem Zamówienia podjęte.W chwili rozpoczęcia weryfikacji zamówienia przez

  Holdsafe, w panelu klienta nastąpi zmiana statusu na „Weryfikacja w trakcie”. 2

 1. W trakcie weryfikacji Zamówienia Holdsafe może kontaktować się z Klientem poprzez e-mail, chat na stronie Sklepu internetowego lub telefonicznie, celem doprecyzowania szczegółów realizacji, lub koniecznych do wprowadzania zmian w Zamówieniu.

 2. Holdsafe ma prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą e-mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia, co powinno zostać jednoznacznie wskazane w wiadomości e-mailowej skierowanej do Holdsafe.

 3. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Holdsafe, takich jak m.in.: brak towaru u producenta, zmiana warunków umowy przez producenta, Zamówienie może zostać anulowane przez Holdsafe.

 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją oferty Holdsafe umieszczonej na stronie Sklepu internetowego. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktów i kosztów dostawy, a kolejno odbioru Produktów.

 5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówień.

 6. Każdorazowa sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

 7. zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu, przejście własności Produktu następuje z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Produktu do Klienta po wcześniejszym uregulowaniu należności za zamówiony Produkt.

V. Zasady płatności

 1. Klient po pozytywnej weryfikacji Zamówienia, wraz z Podsumowaniem Zamówienia, otrzymuje dokument proforma, który określa sposób i warunki płatności. Wówczas również w Panelu Klienta pojawia się informacja o zmianie statusu Zamówienia na „Podsumowanie zamówienia – proforma”.

 2. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie wskazanym w dokumencie proforma, o którym mowa w ust. 1 powyżej, otrzyma powiadomienie e-mail związane ze zmianą statusu w panelu Klienta na „Zamówienie oczekujące (nieopłacone)”. Po otrzymaniu płatności przez Holdsafe status ten zostanie zmieniony na „Zamówienie opłacone w trakcie realizacji”.

 3. Holdsafe zastrzega sobie możliwość zmiany aktywnych form płatności.

VI. Dostawa

 1. Po opłaceniu Zamówienia przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia przez Holdsafe, Klient otrzymuje wiadomość e-mailową z informacją o wysyłce Zamówienia oraz wskazaniem, że w odrębnej wiadomości e-mail zostanie przesłana faktura VAT, na co Klient wyraża zgodę.

 2. W przypadku natomiast wyboru opcji odbioru własnego, po skompletowaniu Zamówienia przez Holdsafe, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o gotowości Zamówienia do odbioru.

 3. Sklep internetowy dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.

 4. Klient w trakcie składania zamówienia określa adres jako miejsce dostawy Zamówienia.

 1. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firm kurierskich, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.

 3. Klient lub osoba czynna w lokalu Klienta ma obowiązek przyjąć dostawę zamówionych ProduktówPrzyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu.

 4. W przypadku, gdy Zamówienia dokonał Klient w związku z jego działalnością zawodową, jak również w sytuacji o której mowa w punkcie VII ppkt. 3 lit. a-b poniżej, jeżeli pomimo podjęcia próby dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa lub Zamówienie nie zostanie dostarczone, Zamówienie zostanie pozostawione w miejscu wskazanym przez Holdsafe i Holdsafe wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do odbioru Zamówienia wynoszący 7 dni. Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie przekazane Klientowi e-mailowo. Gdy po wyznaczeniu dodatkowego terminu Zamówienie nie zostanie odebrane, Holdsafe nie ma obowiązku zwrotu zapłaconej ceny i może dokonać dowolnej dyspozycji Produktem, w tym dokonać jego sprzedaży na rzecz innego podmiotu.

 5. W opisanej sytuacji braku odbioru Produktów, Holdsafe ma prawo zastosować wobec Klienta sankcję w postaci zablokowania Konta Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

 2. Klientowi wówczas przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy co do pojedynczego lub kilku Produktów sprzedanych w ramach jednego Zamówienia.

 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiot świadczenia obejmuje:

  1. Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  2. Produkty nieprefabrykowane wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym np. ologowana odzież).

4. Prawo
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

odstąpienia jest realizowane poprzez złożenie Holdsafe jednoznacznego oświadczenia.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktów objętych Zamówieniem. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres b2b@holdsafe.pl lub pocztą na adres: ul. Kasztanowa 13, 62-081 Przeźmierowo.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkty podlegające zwrotowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia na adres Holdsafe. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 2. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktówjeżeli wynika ono z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (w szczególności koszt dostarczenia ich do Holdsafe).

 4. Holdsafe w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktów objętych Zamówieniem wraz z kosztami dostawy.

 5. Holdsafe może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do chwili otrzymania Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację dotycząca jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia, a także warunków dostawy:

a. drogą mailową na adres: b2b@holdsafe.pl;
b. korespondencyjnie na adres: HOLDSAFE GROUP sp. z o.o. sp.k. ul. Kasztanowa 13, 62-081

Przeźmierowo.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer NIP, numer faktury/paragonu, opis wady i/lub

  dokumentację zdjęciową oraz żądanie Klienta.

 2. W przypadku, gdy zwrot Produktu następuje w ramach rękojmi za wady, Klient zobowiązany jest do

  przekazania Holdsafe informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla zamknięcia procesu reklamacji.

 3. W przypadku uznania reklamacji, cena oraz koszty zwrotu Produktu zostaną zwrócone

  na rachunek bankowy niezwłocznie po uznaniu reklamacji.

 4. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu za zasadny, Holdsafe zwróci

  Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki.

 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni, a z tytułu gwarancji zgodnie z jej

  warunkami.

IX. Wyłączenia

Do Klientów będących osobami prawnymi, lub jednostkami niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub przedsiębiorcami, którzy dokonują zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zakup ma charakter zawodowy nie stosuje się zapisów punktów VII-VIII Regulaminu.

X. Rezygnacja z usług Sklepu internetowego

Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu Klient musi zwrócić się do Holdsafe, wskazując na chęć zamknięcia Konta. Po zamknięciu Konta dalsze korzystanie z niego stanie się niemożliwe.

XI. Dane osobowe / Prywatność

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce prywatności pod adresem: http://b2b.holdsafe.pl/pl/content/1-polityka-prywatnosci.

XII. Własność intelektualna

Prawa do zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Holdsafe.
Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Sklepu internetowego bez zgody Holdsafe.

XIII. Naruszenia

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Holdsafe może usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.

XIV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie nowych wersji przeglądarki Internet Explorer (co najmniej 11.0.220), Google Chrome (co najmniej 100.4896.60) lub Safari (co najmniej Technology Preview 152) z włączoną obsługą plików cookies.

XV. Zgłaszanie nieprawidłowości

We wszelkich sprawach związanych z działaniem Sklepu internetowego, w tym w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Holdsafe, jak również w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Holdsafe za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie Sklepu internetowego.

XVI. Zmiana Regulaminu

 1. Holdsafe może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie są ogłaszane na stronie internetowej http://b2b.holdsafe.pl

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed

  wprowadzeniem zmiany.

XVII. Postanowienie końcowe

Umowa zawarta między Klientem a Holdsafe oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

Śledź nas na Facebooku