Regulamin korzystania z systemu sprzedaży internetowej www.sklep.holdsafe.pl

Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania systemu www.sklep.holdsafe.pl oraz sprzedaży towarów przez HOLDSAFE GROUP Sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową dostępną̨ na stronie www pod adresem: www.sklep.holdsafe.pl 

 1. Ilekroć́ w regulaminie mowa jest o: 

a)     DOSTAWCA - należy przez to rozumieć́ HOLDSAFE GROUP Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 13 w Przeźmierowie,

b)     PARTNER - należy przez to rozumieć́ podmiot, który podjął współpracę handlową 
z HOLDSAFE GROUP Sp. z o.o. sp. k.

c)     www.sklep.holdsafe.pl, System Sprzedaży Internetowej lub SYSTEM - należy przez 
to rozumieć́ system sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,

d)     UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć́ osobę̨ posiadającą prawo do korzystania 
z SYSTEMU,

e)     DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć́ prawo dostępu do serwisu zgodnie 
z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. 

Prawo dostępu do www.sklep.holdsafe.pl

1.     Dostęp do SYSTEMU, przyznawany jest PARTNEROWI przez DOSTAWCĘ.

 1. DOSTAWCA może, bez konieczności podania przyczyny unieczynnić dostęp lub wyłączyć PARTNERA z SYSTEMU.

 2. DOSTAWCA samoistnie lub na wniosek PARTNERA złożony drogą e-mail przyznaje wskazanym osobom DOSTĘP DO SYSTEMU z poziomem dostępu nadawanym przez DOSTAWCĘ. Adres mailowy, na który będą̨ wysyłane dane do logowania musi być́ imienny. 

 3. Przyznając dostęp DOSTAWCA przydziela nowemu UŻYTKOWNIKOWI login i hasło. 

 4. PARTNER ponosi odpowiedzialność́ za wykorzystanie loginu i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI. 

 5. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez PARTNERA stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu. 

 6. PARTNER ma prawo do posiadania więcej niż̇ jednego UŻYTKOWNIKA. Adresy mailowe użytkowników, na który będą̨ wysyłane dane do logowania muszą być imienne. 

 7. UŻYTKOWNICY otrzymują̨ dostęp, umożliwiający przeglądanie oferty DOSTAWCY w postaci. W/w uprawnienia mogą̨ zostać́ rozszerzone o prawo składania zamówień́ w imieniu PARTNERA oraz o prawo do monitorowania rozliczeń́ pomiędzy PARTNEREM i DOSTAWCĄ. 

 8. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia lub czasowego wstrzymania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyny. 

 9. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu PARTNERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu. 

 10. DOSTAWCA powiadomi PARTNERA na piśmie o każdej zmianie w zakresie DOSTĘPU DO SYSTEMU. 

 11. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność́ za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DOSTAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU lub o nieprawidłowościach występujących w zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień́ pkt. 10. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność́ za skutki akceptacji adresów wysyłkowych przez osobę̨ autoryzująca lub inną osobę̨, która otrzymała takie uprawnienia. 

 12. Zmiana dostępu zgłoszona przez PARTNERA jest skuteczna wobec DOSTAWCY od trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszonej zmiany. 

 13. PARTNER ponosi odpowiedzialność́ za zamówienia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane. 

 14. DOSTAWCA ma prawo zabrać́ lub wstrzymać́ DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim UŻYTKOWNIKOM PARTNERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DOSTAWCY w okresie kolejnych 30 dni. 

 15. Zabranie lub wstrzymanie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć́ miejsce także w sytuacji, gdy PARTNER prowadzi działalność́ konkurencyjną wobec DOSTAWCY. 

 16. Wykrycie w SYSTEMIE działania programu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW PARTNERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje, co może skutkować́ określonymi skutkami prawnymi. 

Zamówienia

 1. STRONY ustalają̨, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE nie wymagają̨ potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. 

 2. DOSTAWCY przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. 

 3. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. 

 4. Przedstawione w SYSTEMIE dane techniczne produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (niezgodność́ towaru z umową). 

Tajemnica handlowa

 1. Dane o cenach oraz dostępności produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ w SYSTEMIE przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DOSTAWCY w/w produktów i mają charakter informacji wewnętrznej i objęte są tajemnicą handlową. 

 2. PARTNER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać́ osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1, jak również̇ nie może ich wykorzystywać́ lub przetwarzać́ dla innych celów niż̇ związanych z zakupem towarów od DOSTAWCY. 

 3. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DOSTAWCA może zabrać́ PARTNEROWI prawo dostępu do SYSTEMU 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie postanowienia umowy handlowej. 

 

 

Follow us on Facebook